Algemene voorwaarden:

Deze algemene voorwaarden zijn van juni 2019 en bijgewerkt in 2022
 
Onderstaande Algemene voorwaarden hebben betrekking op alle fotografie door Chiel Hoekstra Fotografie // Bruidsmomenten. Bij het boeken van een fotoshoot en/of fotoreportage gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
 
Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aw Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw. dan wel andere werken in de zin van de Aw. welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
– Fotograaf: Chiel Hoekstra Fotografie // Bruidsmomenten;
– Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen (bruidspaar) waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden;
– Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)persoon waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan;
– Overeenkomst/opdrachtbevestiging: de overeenkomst van opdracht tussen fotograaf en de (rechts) persoon of personen waarmee de waarmee de overeenkomst wordt wordt gesloten (opdrachtgever);
– Annuleren: beëindigen of ontbinding van de overeenkomst;
– Schriftelijk: waar in de algemene voorwaarden gesproken wordt over ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt ten allen tijde bij opdrachtgever;
 
Artikel 2: Toepassing
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge en schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
2.2 Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard;
2.3 Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 
Artikel 3: Aanbod
3.1 Fotograaf doet een aanbod middels een schriftelijke offerte aan opdrachtgever;
3.2 Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk , waaronder mede begrepen per e-mail. Na of bij aanvaarding zal tussen partijen een schriftelijke overeenkomst/opdrachtbevestiging worden opgesteld;
3.3 Tenzij anders is overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 dagen na de datum waarop fotograaf het aanbod deed;
3.4 Prijsopgaven in aanbiedingen of offertes kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden of producten. Fotograaf zal opdrachtgever hier z.s.m. van op de hoogte stellen.
 
Artikel 4: Aanvaarding van de opdracht
4.1 Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk of via de e-mail te aanvaarden. Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra de aanbetaling is gedaan;
4.2 Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken;
4.3 Na aanvaarding kan de overeenkomst/opdrachtbevestiging slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dit geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium toe te passen.
 
Artikel 5: Uitvoering van de opdracht
5.1 Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een overeenkomst/opdrachtbevestiging niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren;
5.2 Fotograaf zal de opdracht naar het beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap, met enige artistieke vrijheid uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt;
5.3 Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijden de fotosessie en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen;
5.4 Opdrachtgever is gehouden is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. Hieronder mede doch niet uitsluitend het instrueren van andere aanwezigen en het mogelijk maken dat fotograaf op de door opdrachtgever gewenste lokatie(s) gefotografeerd kan en mag worden. Indien er toestemming nodig is of kosten verbonden zijn aan het fotograferen op een bepaalde lokatie, dient opdrachtgever voor deze toestemming en/of betaling zorg te dragen;
5.5 Indien opdrachtgever van fotograaf verlangt groepsfoto’s te vervaardigen, zal opdrachtgever zorgen voor voldoende tijd, ruimte en de juiste samenstelling van de groepen om deze groepsfoto’s te kunnen maken. Fotograaf kan niet garanderen dat alle door opdrachtgever gewenste groepsfoto’s gemaakt kunnen worden. Groepsfoto’s zijn afhankelijk van de omstandigheden waarin deze gemaakt kunnen en moeten worden;
5.6 Fotograaf levert beelden af in de door hem gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij beeldbewerking wordt toegepast. Fotograaf levert een eigen selectie van foto’s waarop opdrachtgever geen invloed heeft;
5.7 Tenzij er sprake is van overwacht, zal fotograaf in geval van onvoorziene omstandigheden aan de zijde van fotograaf, waardoor fotograaf niet in staat is te fotograferen, mogelijk voor een vervangende fotograaf met vergelijkbare stijl zorgen;
5.8 Opdrachtgever is niet toegestaan andere fotograven buiten Fotograaf in te huren of aan te stellen tijdens de opdracht.
 
Artikel 6: Levering
6.1 Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts een geschatte levertijd;
6.2 Fotograaf levert fotobestanden na betaling van de eindfactuur en niet eerder dan 6 weken na het voltooien van de opdracht, tenzij anders is overeengekomen. Fotograaf streeft ernaar een eerste selectie van +/- 10 foto’s te leveren binnen 7 dagen na het voltooien van de opdracht;
6.3 De foto’s worden digitaal geleverd via de online foto galerij en/of een USB stick en/of WeTransfer; 
6.4 Fotograaf levert uitdrukkelijk geen raw/onbewerkte bestanden. Fotograaf levert enkel de door hem gemaakte en bewerkte selectie van foto’s als eindproduct;
6.5 De foto’s worden in twee digitale formaten geleverd. Te weten Full export en Social file. 
De Full export file (zonder watermerk) zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik en vertoning in familie/vriendenkring tenzij anders is overeengekomen. Publicatie en andere manieren van openbaar maken is niet toegestaan, dit is in strijd met het auteursrecht. De Social file (kleiner formaat met klein watermerk) zijn door opdrachtgever te gebruiken voor publicatie op social media websites.
 
Artikel 7: Fotoalbum 
7.1 Ten behoeve van het album levert fotograaf uiterlijk 6 weken na de opdracht een online galerij met foto’s met watermerk;
7.2 Fotograaf biedt opdrachtgever de mogelijkheid om binnen 14 dagen nadat deze foto’s beschikbaar gesteld zijn, een selectie van foto’s te benoemen ten behoeve van het album. Het aantal foto’s is afhankelijk van welk album er door opdrachtgever gekozen is. Dit staat vermeld in de opdrachtbevestiging;
7.3 Fotograaf maakt een ontwerp van het album binnen 5 weken na de keuze door opdrachtgever zoals genoemd in 7.2;
7.4 Wijzigingen in het ontwerp zijn enkel mogelijk tegen betaling. Fotograaf zal opdrachtgever vooraf op de hoogte stellen van de kosten hiervan;
7.5 Fotograaf zal eventuele wijzigingen binnen 14 dagen toepassen op het ontwerp;
7.6 Opdrachtgever dient binnen 14 dagen na levering van het ontwerp aan te geven of hij akkoord is met dit ontwerp. Indien fotograaf binnen deze termijn geen reactie van opdrachtgever heeft ontvangen, gaat fotograaf er van uit dat het ontwerp akkoord is en kan worden overgegaan tot bestelling bij de leverancier;
7.7 Het album wordt binnen 6 tot 8 weken na bestelling bij leverancier door fotograaf aan opdrachtgever geleverd;
7.8 Fotograaf kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen op levering van album door leverancier.
 
Artikel 8: Vergoeding
8.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt fotograaf eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door opdrachtgever gewenste gebruik van het werk;
8.2 Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, waaronder doch niet uitsluitend parkeerkosten, door opdrachtgever gewenste extra uren fotografie en anderszins, zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever;
8.3 Partijen komen, indien nodig, vooraf een kilometervergoeding overeen;
8.4 De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de gebruikelijke door fotograaf gehanteerde tarieven;
8.5 Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld/overeengekomen;
 
Artikel 9: Factuur en betaling
9.1 Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen, tenzij anders is overeengekomen;
9.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen;
9.3 Indien fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 9.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is opdrachtgever de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag alsmede eventuele incassokosten;
9.4 De factuur m.b.t. de aanbetaling van de opdracht dient tenminste voorafgaand aan de start van de opdracht voldaan te zijn. Indien deze aanbetaling uitblijft is fotograaf gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden;
9.5 Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever wordt de aanbetaling door fotograaf niet vergoed;
9.6 Indien opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht inbegrepen, dan komen alle kosten die fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van opdrachtgever;
9.7 Geen enkel gebruik van het fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang opdrachtgever enige uitstaande factuur van fotograaf niet heeft voldaan.
 
Artikel 10: Annulering en opschorting
10.1 In geval van annulering van een overeenkomst/opdrachtbevestiging door opdrachtgever op welk moment dan ook en welke reden dan ook, heeft fotograaf recht op de totale overeengekomen vergoeding. In geval van annulering is de niet-professionele (particuliere) opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden, gemaakte kosten en gederfde inkomsten.
10.2 Indien factuur niet binnen de gestelde betalingstermijn wordt voldaan, is fotograaf gerechtigd diens werkzaamheden m.b.t. de opdracht opschorten tot het overeengekomen bedrag is voldaan;
10.3 Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden;
10.4 Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt altijd schriftelijk;
10.5 De betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst/opdrachtbevestiging verwaardigde of te verwaardigen werkzaamheden en/of producten. Opdrachtgever kan in een dergelijk geval geen aanspraak maken op een verrekening, korting of restitutie;
10.6 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is fotograaf gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.
 
Artikel 11: Klachten
11.1 Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 10 werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan fotograaf te worden medegedeeld. Fotograaf heeft het recht binnen redelijk termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor opdrachtgever zou leiden;
11.2 Klachten na de in 11.1 genoemde termijn worden niet in behandeling genomen;
11.3 Ingediende klachten en/of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op;
11.4 Fotograaf zal ten alle tijden in ieder geval reageren op klachten.
 
Artikel 12: Auteursrecht en licentie
12.1 Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in m.b.t. het fotografisch werk van fotograaf, tenzij anders is overeengekomen;
12.2 Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berust bij fotograaf; 
12.3 Fotograaf houdt zich het recht voor de foto’s te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend de website, blog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, als inzending voor wedstrijden en voor publicaties aan derden;
12.4 Opdrachtgever verkrijgt van fotograaf een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd, om foto’s te verveelvoudigen voor persoonlijk gebruik en openbaar te maken op persoonlijke social media profielen en een persoonlijke website. De naam van fotograaf dient duidelijk bij een gebruikte foto te worden vermeld, of met verwijzing naar de foto in de publicatie te worden opgenomen;
12.5 De foto’s mogen, door opdrachtgever, niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden tenzij anders is overeengekomen;
12.6 Opdrachtgever is, tenzij anders is overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen;
12.7 Opdrachtgever dient schriftelijke toestemming te vragen aan fotograaf voor het inzenden van foto’s ten behoeve van wedstrijden en/of publicaties door derden;
12.8 Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen;
12.9 Elk gebruik van foto’s dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf;
12.10 Bij inbreuk komt fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijk gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
 
Artikel 13: Portretrecht
13.1  Fotograaf houdt zich het recht voor de foto’s te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend de website, blog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, als inzending voor wedstrijden en voor publicaties aan derden;
13.2 Fotograaf zal de foto’s niet aan derden verkopen;
13.3 Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
 
Artikel 14: Aansprakelijkheid

14.1 Fotograaf is bevoegd deze overeenkomst aan te gaan en voornoemde licentie te verlenen;
14.2 Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van fotograaf of diens vertegenwoordigers;
14.3 Fotograaf is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van de foto’s, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van fotograaf;
14.4 Fotograaf is niet aansprakelijk voor het niet leveren van foto’s wanneer opdrachtgever er geen zorg voor heeft gedragen dat fotograaf op overeengekomen/gewenste locaties en tijdstippen kan fotograferen;
14.5 Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn, noch is fotograaf aansprakelijk voor het ontbreken van foto’s;
14.6 Fotograaf zal geleverde foto’s tenminste 1 jaar na levering bewaren. Fotograaf is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden ie fotograaf aan opdrachtgever geleverd heeft;
14.7 De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag;
14.8 Indien derden jegens fotograaf en/of opdrachtgever een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot de foto’s, dan zullen opdrachtgever en fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

Artikel 15: Privacy en geheimhouding
15.1 De persoonlijke gegevens van opdrachtgever worden vertrouwelijk behandeld. Fotograaf respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en behandelt alle persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. De persoonlijke gegevens worden niet aan derden bekend gemaakt, verkocht of verhuurd tenzij hier wettelijk om gevraagd wordt;
15.2 Alle foto’s en (promotionele) uitingen zijn geplaatst met uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever en fotograaf. Mocht er onverhoopt een foto op de website van fotograaf gepubliceerd zijn waar geen toestemming voor gegeven is dan kunt u contact met fotograaf opnemen.

Artikel 16: Overmacht
16.1 Van overmacht aan de zijde van Fotograaf is sprake, indien Fotograaf verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog(sgevaar), burgeroorlog, oproer, terrorisme, molest, brand, waterschade, epidemie of pandemie, georganiseerde en ongeorganiseerde werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, beslaglegging, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan of storingen in de levering van of toevoer van energie, defecten aan of een gebrekkige technische infrastructuur (hard- en software) en voorts alle overige oorzaken die buiten de schuld of risicosfeer van Fotograaf zijn ontstaan.
16.2 Fotograaf zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken. Bij technische problemen is fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten.
16.3 In alle gevallen van schade door afwezigheid van fotograaf door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de opdrachtgever reeds aan fotograaf voldane bedragen. Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder maar niet beperkt tot het verliezen of falen van computers, camera(s), geheugenkaarten of ongeval zal de opdracht voor zover mogelijk is naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. Opdrachtgever kan fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreke stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.
16.4 Fotograaf is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle bestanden, bijvoorbeeld door het ontbreken van een bestand of een mislukte opname. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van fotograaf uitgesloten.
16.5 In geval van overmacht worden de (lever)termijnen verlengd met de periode gedurende welke fotograaf door de overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
16.6 Indien door overmacht de af- of oplevering meer dan 1 maand wordt vertraagd, zijn zowel fotograaf als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst – voor het niet uitgevoerde gedeelte – te ontbinden met inachtneming van het in het lid 16.6 bepaalde punt.
16.7 Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, zal de opdrachtgever het reeds geleverde gedeelte van zaken behouden dan wel het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst niet kunnen ontbinden alsmede de in beide gevallen verschuldigde koopprijs voldoen, ongeacht of de opdrachtgever aantoont dat het reeds geleverde deel van de zaken niet meer doeltreffend gebruikt kan worden of benut kan worden ten gevolge van het niet volledig presteren.
16.8 Branding in beeld, noch de opdrachtgever zullen over en weer aansprakelijk zijn voor of schadeplichtig zijn bij beëindiging van de overeenkomst als gevolg van overmacht.

 

Artikel 17: Wijzigingen van deze Algemene voorwaarden
17.1 Fotograaf houdt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen;
17.2 Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld;
17.3 Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot datum waarop de nieuwe Algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.
 
Artikel 18: Faillissement en surseance
18.1 Zowel fotograaf als opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van opdrachtgever heeft fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen.
 
Artikel 19: Rechts- en forumkeuze
19.1 Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of de overeenkomst nietig of vernietigbaar blijkt, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand;
19.2 Ieder geschil m.b.t. de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen fotograaf en opdrachtgever, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland;
19.3 Op alle rechtsverhoudingen tussen fotograaf en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
 
Chiel Hoekstra Fotografie // Bruidsmomenten